اسماعیل شاد

مدیرعامل

بهروز بازرگان زاده

مشاور حقوقی

داریوش نصیری

مالک و صاحب امتیاز

رضا پوسلیک

مسئول پشتیبانی

مازیار اصغرزاده

مدیر روابط عمومی و بین الملل